قوانین

قوانین و مقررات فروشگاه پربرگ

ضمن تشکرازانتخاب فروشگاه اینترنتی پربرگ ازآنجاکه استفاده ازاین سایت به معنای قبول شرایط مندرج دربخش قوانین پربرگ است تقاضامی شود آنرابه دقت مطالعه فرمائید.
تعاریف
دراین بخش واژه های که درمتن مورداستفاده قرارمی گیرندتعریف می شوند
-فروشگاه:فروشگاه اینترنتی
- سایت:وب سایت فروشگاه اینترنتی
-محتوای سایت:شامل متن، عکس، فیلم و مشخصات فنی محصولات یاکلیه مقالات و اخباردرج شده درسایت می باشد.
-کاربر:هرفردی که ازطریق اینترنت واردسایت پربرگ شده باشدکاربرتلقی می گردد.
-عضو:کاربری است که به عضویت سایت درآمده باشد.
-مشتری:عضویست که ازسایت خرید می نماید.
-سفارش:کالایاکالاهایی که مشتری انتخاب و قصدخریدآنهارادارد.

قبول سفارش
عقدیاقراردادمطابق ماده183 قانون مدنی عبارتیست ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچندنفردیگرتعهد به امری نمایندوموردقبول آنهاباشد برهمین اساس قراردادآنلاین قراردادی است که از طریق ((داده پیام))منعقدمی گردد
بنابراین زمانیکه مشتری ازطریق داده پیام شرایط راقبول می نمایدیک قراردادآنلاین منعقدمی گرددلذاهنگامیکه مشتری سفارش خودرانهایی می نمایددرواقع قراردادمنعقد شده استو مشتری ملزم به پرداخت وجه سفارش می باشد.
ثبت سفارش به منزله آگاهی و قبول قوانین سایت بوده و لذامشتری موظف است قبل از هرگونه ثبت سفارش این قوانین را به دقت مطالعه نماید.
-نحوه خرید
-نحوه پرداخت
-نحوه ارسال کالا
-نحوه محاسبه هزینه کالا
-نحوهمحاسبه هزینه کالا
-نحوه محاسبه هزینه پستی
-نحوه سایزبندی پوشاک
-نحوه تعویض و ارجاع کالا
-مدت زمان تحویل سفارش ها
نکات مهم درهنگام تحویل سفارش
مشتری موظف است درحضورمامورپستی و قبل ازامضاء رسیدتحویل کالا از سلامت بسته بندی(درصورت داشتن بسته بندی)و سلامت ظاهری کالا(فاقدهرگونه ایرادظاهری و قابل دیدباچشم (غیرمسلح) مطمئن گرددودر صورتیکه کالااز نظر بسته بندی و یا سلامت ظاهری دچارایرادگردیده باشد،ضمن تحویل نگرفتن آن بلافاصله موضوع رابه فروشگاه اطلاع دهد.دراین مواردچنانچه مشتری بدون بررسی سلامت ظاهری، رسیدپستی(به منزله دریافت کالابصورت صحیح وسالم)راامضانمایدهیچ اعتراضی درموردسلامت ظاهری کالا موردقبول نخواهدبودوفروشگاه مسئولیتی درقبال مشکلات بعدی نخواهدداشت.

خدمات پس ازفروش
-ضمانت بازگشت 7 روزه کالا
-امکان بحث و تبادل نظردرسایت
-درسایت امکان بحث و تبادل نظرباسایرکاربران، ثبت نظرات
پیشنهادات و سوالات فراهم شده است دراین زمینه کاربران موظف هستندازدرج هرگونه مطالب مغایربااصول قانونی،اخلاقی و افتراآمیز،تهدیدکننده حریم خصوصی افراد یاحقوق مالکیت معنوی و هرگونه مطالب ناشایست دیگرجداخودداری نماینددرغیراینصورت کلیه مسئولیت و عواقب قانونی آن به عهده ایشان می باشد
-فروشگاه درنشریاعدم نشرنظرات کاربران دارای اختیارکامل می باشد.
-درصورتیکه کاربری نسبت به رعایت قوانین فروشگاه دردرج نظرات توجه کافی نداشته باشدفروشگاه مجازاست ازدسترسی مجددکاربربه سایت جلوگیری به عمل آورده ودرصورت لزوم وی راموردپیگردقانونی قراردهد.

-تبلیغات در فروشگاه
فروشگاه محتوای سایت هایی که قصد تبلیغات درسایت رادارندازنظرعدم مغایرت بااصول و قوانین کشورموردبررسی قرارمی دهداما صحت وسقم محتوا و خدمات آنهارامورد بررسی فرارنمی دهد و لذا هیچگونه مسئولیتی درقبال محتوا و خدمات ارائه شده دراین سایت ها ندارند.
-مسئولیت ها و تعهدات کاربران و مشتریان برای استفاده ازسایت
-هرگونه استفاده غیرمتعارف و غیرقانونی ازسایت توسط کاربران که منجربه خرابی و آسیب دیدگی و ازدست رفتن یا تغییرات اطلاعات، افشای اطلاعات شخصی کاربران و سایرضرروزیان های احتمالی گرددپیگردقانونی به دنبالخواهدداشت.
-کاربران موظف به حفاظت ازاطلاعات شخصی کاربری خویش بوده و مسئولیت تبادل هرگونه اطلاعات که از طریق شناسه  کاربری و رمزعبورآنهاصورت می گیرد برعهده آنهاست.
-فروشگاه در قبال افشای اطلاعات کاربردراثرقصورویاویروسی شدن سیستم کامپیوتری وی مسئولیتی نخواهدداشت.
-حق مالکیت مادی و معنوی
-کلیه محتوای سایت صرفامتعلق به فروشگاه بوده وهرگونه کپی برداری و استفاده شخصی ازآن پیگردقانونی به همراه خواهدداشت.

 

به اميد جلب رضايت شما...

 

پیشنهاد شگفت انگیز

هیچ موردی موجود نمی‌باشد.